Yapı Magazin
Türkiye, Dünya HVAC&R Sektörünün Büyük Buluşması Eurovent 2022’ye Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye, Dünya HVAC&R Sektörünün Büyük Buluşması Eurovent 2022’ye Ev Sahipliği Yapıyor

Avrupa’nın en büyük HVAC&R sektörü buluşması Eurovent Summit 2022, 25-28 Ekim tarihlerinde Antalya’da kapılarını aralıyor. Bu yıl " Building Bridges (Köprüler Kurmak)" temasıyla gerçekleşecek olan zirvenin temel odak noktasında, Avrupa ve komşu coğrafyalardaki imalatçılar ve danışmanlar, planlamacılar, montajcılar, ticaret birlikleri ve bürokratlar ile sürdürülebilir, topluma dokunan, çevreye duyarlı endüstriyel ürünler ve sistemler arasında köprüler kurmak olacak. Eurovent Başkanlığını üstlenen Systemair Group Üretim ve Operasyon Direktörü Raul Corredera Haener, Avrupa Birliği’nin gündemindeki konuları, Eurovent'in devam eden ve gelecekteki uluslararası iş birliklerini ve Antalya'da yapılacak Eurovent Zirvesi'nin önemli noktalarını Yapı Magazin dergisine anlattı. Haener, “Ülkenin coğrafi konumu ve İSKİD tarafından kurulan ağlar bölgedeki diğer paydaşlarla bağlantı kurmak için bize büyük bir fırsatı sunuyor” dedi.
Eurovent kimleri temsil ediyor ve dernek olarak temel amaçlarınızdan bahseder misiniz?
Raul Corredera Haener (RCH): Eurovent, Avrupa Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma endüstrisini temsil ediyor. Eurovent şu anda, farklı Avrupa ülkelerinden 16 ulusal endüstri birliğine, 93 doğrudan Sorumlu Üyeye (üreticiler) ve 7 Ortak Üyeye (HVACR endüstrisinden diğer paydaşlar) ev sahipliği yapıyor. Eurovent çatısı altındaki üreticilerin çoğunluğunu, küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor.
Bir dernek olarak, sektördeki bağı güçlendirmek için çaba gösteriyoruz ve sektörün sesini Avrupa başta olmak üzere diğer tüm bölgelere karşı temsil etmeye odaklanıyoruz. Büyüklükleri veya ciroları ne olursa olsun tüm üyelere destek ve rehberlik sağlıyoruz. 30'a yakın ülkeden Eurovent Üyesi’nin katılım sağlayacağı bu zirve ile rakiplerin aynı masa etrafında oturup meslektaş olarak ortak hedefleri tartışmasına imkan sağlamış oluyoruz. Esasen, hepimiz aynı ilkeleri savunuyoruz ve bu ilkeler tarafından yönlendiriliyoruz, yani oyun alanını eşitleyip ticaret engellerini yıkarken sektörde; inovasyon, enerji verimliliği, iç mekan hava kalitesi ve dijitalleşme noktasında katı standartlara uyulduğundan emin oluyoruz.
Görüşmelerimiz ve faaliyetlerimiz; küresel ısınma, iklim değişikliği, iç ve dış ortam kirliliği, karbon emisyonu, gıda güvenliği ve su kıtlığı gibi artan çevresel sorunları ele almayı amaçlıyor. Eurovent ve üyeleri, sektörün kapsamlı sürdürülebilirlik engelleri ile mücadele etmedeki önemli rolünü de göz önünde bulundurarak HVACR endüstrisinin tüm sektörlerinde yeşil dönüşüm odaklı düşünceye katkıda bulunurken, çevresel zorlukların üstesinden gelmeye ve yenilik yapmaya kararlıdır.

Eurovent Başkanlığı görevini devraldığınızdan beri yaklaşık 1,5 yıl oldu. Avrupa’nın önde gelen HVACR sektörü derneğindeki Başkanlık ile birlikte Systemair’deki kıdemli direktörlükteki günlük görevlerinizi nasıl yürütebiliyorsunuz?
RCH: Başkanlık rolü birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Önemli görevlerimizden biri, uzun vadeli stratejimizi yerine getirdiğimizden emin olmak, dernek paydaşlarının farklı bakış açılarını koordine ederek gerekli faaliyetlere öncülük etmek ve kararlarımızın bir bütün olarak dernek lehine olmasını sağlamaktır. Bu amaçla, tüm yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve belirlediğimiz hedeflere uygun şekilde yakından takip edilmesini sağlamak zorundayım.
Eurovent ve bağlı kuruluşlarında son derece yetkin ve çok işlevli, çok motive, inisiyatif ve sorumluluk almaya istekli, coşkulu ve çok ilgili bir yönetim ekibine sahibiz. Onlara, yönetim kurulundaki meslektaşlarıma ve çalışma gruplarımızdaki diğer birçok özverili kişiye teşekkür etmeliyim. Derneğin faaliyetlerini yürütmek için gönüllü olarak gerekenden fazlasını yapan herkesin özverisini ve desteğini unutamayız. Ayrıca Systemair’e bana olan güveni ve Eurovent’e gereken zamanı ayırmama izin verdiği için teşekkür etmeliyim. Her iki işlevi bir araya getirmenin sırrı, iyi bir ekip çalışması, çok yapılandırılmış bir çalışma şekli, doğru odaklanma, planlama ve faaliyetler arasında takip sağlayabilmektir.
“Etkinliğin temel amacı, farklı sektör paydaşları ve coğrafi bölgeler arasında bir köprü görevi görmektir”
Başkan seçilmenizden bu yana, dernek açısından en çok hangi konuların önem kazandığını düşünüyorsunuz?
RCH: Eurovent için her zaman önceliği olan ve geçtiğimiz yıllarda da önem kazanan temel vizyonlarımızdan biri, sağlığı ve refahı inşa edilmiş ortamın merkezine koymaktır. Açıkçası, toplumun büyük çoğunluğu, COVID-19 pandemisinden önce konut ve çalışma alanlarındaki kaliteli havalandırma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunun farkında değildi. Her ne kadar yüksek iç ortam hava kalitesi anlayışının önemi artmış olsa da, sektörümüzün rolü ve bu konuda sunduğumuz sürdürülebilir ve etkili çözümler hakkında farkındalık yaratmak için hala yapacak çok işimiz var. Uyumlaştırılmış ve uygulanabilir minimum İç Ortam Çevre Kalitesi (IEQ) gereklilikleri ve bina sakinlerine IEQ derecelendirmelerinin açıklanması zorunluluğu da dahil olmak üzere, revize edilmiş Bina Enerji Performansı Direktifi (EPBD) ve IEQ hükümlerinin güçlendirilmesini özellikle destekliyoruz. EPBD, sürdürülebilirlik oluşturmanın temel taşıdır ve Eurovent, IEQ’nun AB’de mevzuata girmesine yardımcı olmak için çabalarına devam edecektir.
Her zamankinden daha sürdürülebilir ürünlere yönelme yaklaşımı, dernek tarafından ele alınan diğer bir önemli konudur. Yeni nesil sürdürülebilir ürünlere olan gereksinim, enerji kullanımının ötesine geçecek ve ürünlerin daha dayanıklı, onarılabilir, geri dönüştürülebilir, enerji ve kaynak açısından verimli hale getirilmesi konuları da dahil olmak üzere tüm çevresel etkilerini düzenleyecektir. Enerjiyle ilgili ürünler için yürürlükte olan ve iyi bilinen Ecodesign çerçevesi şu anda revize edilmektedir – bunun yerine daha geniş, daha kapsamlı bir Ecodesign için Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR) geliyor. Ürün sürdürülebilirliğine yönelik daha bütünsel bir yaklaşımın iklim ve çevresel hedeflere ulaşmak için gerekli olduğunun farkındayız ve Ecodesign’ın bu amaç için doğru araç olacağını düşünüyoruz.
Ecodesign, bir bütün olarak bakıldığında AB politikaları için bir başarı öyküsüdür. Tek pazar içinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak, uyum gerekliliklerini düşük tutmak, yeniliği teşvik etmek, sürdürülebilirliği ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü korumak için, AB genelinde orantılı ve uyumlu bir şekilde ürünlerin sürdürülebilirlik gerekliliklerinin belirlenmesi ve çevresel performans verilerinin ortaya konması gereklidir. Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı politikalarının, endüstrimizin karbonsuzlaşma için verdiği sözleri tam olarak yerine getirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eurovent, yenilenebilir ısıtma ve soğutmayı artırmak ve fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasını amaçlayan Avrupa mevzuatının mevcut revizyonlarında güçlü bir şekilde katkı vermektedir.
Üzerinde durduğumuz bir diğer önemli konu da uluslararası ticaret ve Avrupalı üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücüdür. Avrupa, farklı Üye Devletler arasındaki politikaları sürekli olarak düzene sokarken ve gerçek bir Tek Pazar oluşturmak için mevcut ulusal engellerin üstesinden gelirken, sektörümüz de dünyanın diğer ülkelerinde ve bölgelerinde neler olup bittiğinin farkında olmalıdır. Başlangıçta bölgesel bir yapı olarak başlayan Eurovent Orta Doğu – tüm dünyada eşit bir oyun alanı ve en yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik standartları için kapsamlı ve koordineli bir uluslararası çabaya dönüştü.
Uluslararası ticaret odağımız doğrultusunda 2022 Eurovent Zirvesi’ne Türkiye’de ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğin temel amacı, farklı sektör paydaşları ve coğrafi bölgeler arasında bir köprü görevi görmektir. Birazdan etkinlik ve detayları hakkında daha fazla bilgi vereceğim.
Eurovent’in sunduğu hizmetler ve bunların sektöre ve topluma sağladığı faydalar hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
RCH: Eurovent, sektöre ve paydaşlarına hizmet vermeye kendini adamış geniş bir organizasyondur. Sektörümüze değer katıyor ve sektörümüzün çıkarlarını; savunuculuk, temsil, ürün performans sertifikalandırması, piyasa verileri toplama ve daha pek çok çeşitli noktalarda destekliyoruz.
Derneğin rolü, Avrupa HVACR sektörünü birleştirmek ve resmi kurumlarda AB mevzuatına tabi üreticileri temsil ederek ilgili AB mevzuatının yorumlanmasında ve uygulanmasında desteklemektir. Dernek ayrıca henüz standartlar yayınlanmadan önceki safhada araştırmaları kolaylaştırır ve açık standart veya mevzuat bulunmayan konular için iyi uygulama kodları sağlayan öneriler geliştirir. Son olarak, sektörümüzü ve sunduğu sürdürülebilir ve etkili çözümleri tanıtmak için eğitim ve bilinçlendirme girişimlerine de katılmaktadır.
Daha önce de belirttiğim gibi, Eurovent, bölgenin önde gelen üreticilerine ve HVACR alanında faaliyet gösteren diğer paydaşlara ev sahipliği yapan bağımsız bir Eurovent Orta Doğu (EME) yapısını da işletmektedir. EME, bölgesel düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesinde ve Eurovent ilkelerinin bölgede yansıtılmasında hayati bir rol oynamaktadır.
Sertifikasyon departmanımız da pazarda yaygın bir tanınırlığa sahiptir. Aslında, HVACR pazarının yüzde 66’sı Eurovent sertifikalıdır. ‘Eurovent Certified Performance’, 40’ın üzerindeki farklı HVACR ürünü için dünya çapında lider bir sertifikasyon programıdır. Gönüllü olarak talep edilen ve 1990’larda başlayan bu üçüncü taraf sertifikasyon programı şimdilerde, çeşitli testler ve denetimler yoluyla, bir üretici tarafından verilen katalog değerlerinin ürün hattının gerçek performansıyla eşleştiğini belgelediğinden, piyasada eşit şartların oluşturulmasında önemli bir araç haline geldi. Sertifikasyon akreditasyonu için gerekli olan tarafsızlığı sağlamak için Eurovent Certita Certification (ECC), Eurovent Derneği’nden bağımsız olarak çalışır. Derneğe üye olmak, sertifikalandırılmak için bir ön koşul olmamakla beraber aynı durum tersi için de geçerlidir.
Eurovent Market Intelligence (EMI), 1994 yılından bu yana önemli pazar verileri sağlayan, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki HVACR pazarları için önde gelen bir istatistik ofisidir. EMI’nin yol gösterici ilkesi, üreticilerin doğrudan katılımıyla pazarın ayrıntılı bir haritasını oluşturmaktır. EMI verilerinin son 6 yılda toplam katılımcı sayısını üç katına çıkardığını ve bugün EMEA bölgesinde 18 farklı programda 400’den fazla üreticiye ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum.
Eurovent dünyası ayrıca COPILOT aracılığıyla binalar için kalite ve performans sertifikası sunmaktadır. Teknik sistemler ve binanın işletmeye alınması için durum tespiti yaparak bağımsız ISO 17065 akreditasyonu sayesinde bir sertifika sunar. Misyonu, yapı endüstrisini geliştiren bir sertifikasyon çözümü oluşturmaktır. 360° yaklaşımını tamamlamak için, diğer bir birimimiz PRODBIM, BIM kapsamında bir arada bulunan birçok farklı format için birleşik bir Avrupa çözümü sunmaktadır. Üreticilerin ürün verilerini, hem farklı BIM ortamları için kullanılabilecek standartlaştırılmış bir çerçevede, hem de farklı ülkelerde sık kullanılan veritabanı sistemleri ve bina kodlarında çevrimiçi olarak sunan bir veritabanıdır.
“Bu yılki Eurovent Zirvesi, uluslararası pek çok ortağımız tarafından desteklenmekte ve Türkiye’nin, dünyanın farklı coğrafyaları arasında bir köprü olma özelliğinin önemini vurgulamaktadır”

Bu yılki Eurovent Zirvesi'ne neden Türkiye'de ev sahipliği yapıyorsunuz ve etkinlikten beklentileriniz nelerdir?
RCH: Eurovent Zirvesi, Avrupa’nın farklı bölgelerinde, herkesin tam olarak aşina olamayacağı orta büyüklükteki şehirlerde iki yılda bir düzenlenen bir etkinliktir. Bu yılki etkinlikte katılımcılarımızı, üye derneklerimizden İklimlendirme ve Soğutma Sanayicileri Derneği – İSKİD’in ülkesi Türkiye’de bulunan Antalya’da ağırlamaya karar verdik.
Türkiye’yi seçmemizin ana nedenlerinden biri, bu etkinliğin Avrupa, Doğu ve ötesindeki ülkelerde yerleşik üreticiler ile danışman, planlamacı, montajcı, sektörel dernek ve politika yapıcıları birbirine bağlamaya odaklanan #BuildingBridges temasıdır. İklimlendirme sektöründeki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi sadece Avrupa’da değil, Avrupa sınırlarının ötesinde de genişletmek istiyoruz ve Türkiye bunun için ideal bir başlangıç noktasıdır. Ülkenin coğrafi konumu ve İSKİD tarafından kurulan ağlar bölgedeki diğer paydaşlarla bağlantı kurmak için bize büyük bir fırsatı sunuyor.
İş birliği ruhu ve Eurovent’in küresel ayak izini güçlendirme çabaları çerçevesinde, bir Avrupa derneği olarak hedeflerimizden biri, uluslararası ortaklıklara daha fazla odaklanmaktır. Geçen yıl, ABRAVA, CoolCoalition ve FAIAR gibi birçok uluslararası stratejik ortakla iş birliğimizi güçlendirdik. Ayrıca, bu yılki Eurovent Zirvesi, uluslararası pek çok ortağımız tarafından desteklenmekte ve Türkiye’nin dünyanın farklı coğrafyaları arasında bir köprü olma özelliğinin önemini vurgulamaktadır. Destekçiler arasında Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) ile diğer bazı Türk dernekleri ve ACAIRE, AIRAH veya Çin Soğutma Derneği gibi uluslararası kuruluşlar da bulunuyor.
Eurovent Zirvesi’nin bu yılki öne çıkan konuları nelerdir ve ana konuşmacıları kimlerdir?
RCH: Bu yılki Eurovent Zirvesi de, farklı Eurovent birimlerinin geniş toplantı yelpazesini tamamladığı zengin bir paralel program sunuyor. Her bir etkinlikte, Eurovent girişimlerinden birisinin de yer alması gerekirken, HVACR sektöründeki farklı paydaşlara da katma değer sağlamak için belirli konulara odaklanan seminerler ve önemli etkinliklere yer verdiğimizden emin oluyoruz.
Etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında inovasyon ve sürdürülebilirlik arasında köprüler kurmaya odaklanan Eurovent Innovation/HUB, farklı paydaşlardan ürün verimliliğinin geleceği için vizyonlar sunan üst düzey bir politika paneli, özel bir onur etkinliği olan ‘Eurovent Efsaneleri’, pandemi sonrası dünyadaki sektör fuarlarının geleceği hakkında bir sohbet buluşması ve İSKİD ile TTMD tarafından, İngilizce ve Türkçe simultane çeviri ile düzenlenen bir seminer programı yer alıyor.
Konuşmacılara gelince, bu yılki Zirve katılımcıları, üreticiler, laboratuvarlar, hizmet sağlayıcılar, politika yapıcılar veya dernek temsilcileri gibi farklı sektör paydaşlarından birçok üst düzey temsilciyi dinleme imkanına kavuşacaklar. Örnek olarak Rene Kemna (VHK), Dustin Steward (UL Solutions), Alex Rohweder (J2 Innovations), Frank Grundholm (ABB), Filip Konieczny (FLOWAIR), Federico Munoz Sanchez (CEIS), Herman Hacaduryan (REFKAR), Francesco Scuderi,  Markus Lattner (Eurovent) ve Sylvain Courtey (Eurovent Certita Certification) verilebilir.
Ayrıca, Zirve katılımcılarının eşleri ve yakınlarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız. Zirve tarihlerindeki iki gün için hazırlanan yüksek kaliteli özel programa, eş bileti ile katılabilirsiniz. Katılımcılar teknik toplantı ve seminerlere katılırken, yakınları Antalya’nın büyüsünü keşfedebilirler.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
RCH: 25-28 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanan 2022 Eurovent Zirvesi'ne Yapı Magazin Dergisi'nin tüm okuyucularını içtenlikle davet ediyorum. Tüm detaylar ve kayıt için www.eurovent-summit.eu ziyaret edebilirsiniz.
Eurovent Zirvesi, maliyetlerin yalnızca bir kısmını karşılamayı amaçlayan, nispeten düşük bilet fiyatlarına sahip, kar amacı gütmeyen bir etkinliktir. Kalan tutar sponsorlarımız tarafından sağlanmaktadır.
Etiketler:

Eurovent, Eurovent 2022, Eurovent Zirve, İSKİD

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter